REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

Start / Regulamin
Definicje:

Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, będąca przedmiotem Umowy.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z OJ umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, a także osoba, na którą przeniesiono prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

MH – wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 50/18, NIP 6692542280.

Organizator – Firma: Ramstad Sp. z o.o. KRS 0000708397 Adres: Ul. Partyzantów 17 75-411 Koszalin

Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 5 Uczestników.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych.

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin jest integralną częścią, zawierana pomiędzy Klientem i MH, w której MH zobowiązują się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba, na rzecz której Klient zawarł Umowę.

I. Zawarcie umowy

1. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego prawny opiekun. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie.

2. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez MH Umowy podpisanej przez Klienta lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, MH uprawnieni jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta.

4. Przed zawarciem Umowy MH poinformują Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do MH. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia MH do odstąpienia od Umowy z winy Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty uczestnika dla każdego z Uczestników. Wzór karty uczestnika dostarczana jest Klientowi przez MH.

6. Klient ma obowiązek poinformowania MH o zmianie nazwiska, adresu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do MH w takim terminie do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, by możliwe było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.7. MH zastrzegają sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny w przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny następującej okoliczności: nie mniejszego niż 10% wzrost opłat urzędowych, podatków.

8. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

9. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku MH zobowiązują się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania MH czy korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.

10.W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników, MH uprawnieni są do odwołania Imprezy Turystycznej.

11.Jeżeli MH – z przyczyn od Klienta niezależnych -zmuszeni będą odwołać Imprezę Turystyczną przed jej rozpoczęciem, to niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomi o tym Klienta telefonicznie, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie świadczenia Klienta zostaną mu zwrócone.

12.Klient może – bez zgody MH – przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec MH, jeżeli Klient zawiadomi o tym najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

13.Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, MH uprawnieni są do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, MH niezwłocznie zawiadamiają jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.

14.Umowa pomiędzy Klientem, a MH może zostać zawarta w ten sposób, iż po zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, MH prześlą Klientowi (pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania przez Klienta.

15.W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest do odesłania do MH jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze powinien odesłać niezwłocznie.

16.W związku z treścią art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 w/w ustawy.

II. Rezygnacja z imprezy

1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do MH.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, MH zwracają Klientowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o faktycznie dotychczas poniesione przez MH koszty. Wysokość faktycznie poniesionych przez MH kosztów zostanie indywidualnie ustalona, przy uwzględnieniu rzeczywistej straty poniesionej przez MH w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy.

3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez MH z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu: 1) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta, 2) nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki, 3) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej.

4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz MH opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.

III. Realizacja umowy, reklamacje

2. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku: 1) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich, 2) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, 3) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej – ma prawo zażądać kopii regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny), 4) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, MH uprawnieni są do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.

4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi MH. W przypadku braku przedstawiciela reklamacje należy składać do biura MH: Partyzantów 17, 75-411 Koszalin.

5. MH przyjmują reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia Imprezy Turystycznej. W zgłoszonej na piśmie reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec MH.

6. MH rozpatrzą reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

7. MH na podstawie zawartej z Signal Iduna umowy, zawiera ubezpieczenia na rzecz Uczestników. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.8. Na mocy zawartej pomiędzy Signal Iduna Polskie Towarzystwo ubezpieczeń umowy generalnej o numerze 519563 z dnia 01.03.2021r. a MH każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (NNW 10 000 zł) oraz na mocy umowy zawartej z Signal Iduna może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.

9. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, MH bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej dokona zwrotu Klientowi zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.

10.Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.

11.W przypadku sporu pomiędzy Klientem a MH, Klient ma prawo skierować sprawę do sądu, ale może także skorzystać z pozasądowych możliwości rozstrzygnięcia sporu, np. pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

12.Odpowiedzialność MH za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

IV. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

1. MH zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym